Kategorie

Banery reklamowe

§ 1 Administrator danych osobowych

1. Administratorem Danych osobowych jest firma POLBIRD Damian Sowa, ul. Batalionów Chłopskich 4/39, 76-200 Słupsk,  NIP 839-204-88-90, REGON 220207825, zwany dalej ,,Administrator".

 

§ 2 Cel zbierania danych

1. Świadczenie usług - wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług serwisu szczegółowo opisanych w Regulaminie lub w celu realizacji marketingu bezpośredniego, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody. Podstawę prawną przetwarzania stanowić będą: art. 6 ust. 1 lit a RODO (udzielona zgoda) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usługi do osoby, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Do przetwarzania danych osobowych uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Zapewnienie kontaktu - wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, . na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób. Przetwarzanie danych osobowych następuje również na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),

4. Przesyłanie zamówionych informacji handlowych - przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Użytkownika następuje zgodnie z przepisem art. 10 oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), lub zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j Dz.U. z 2014 poz. 243), w zależności od wyrażonej przez użytkownika treści zgody.

5. Rekrutacja - wszelkie dane przesłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. 221 Kodeks Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

6. Dochodzenie roszczeń w przypadku korzystania z serwisu w sposób niezgody z przepisami prawa oraz Regulaminem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń.

7. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej akceptowanej przez Abonenta podczas rejestracji konta w systemie.

 

§ 3 Zakres zbieranych danych

1. Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika lub w zakresie wymaganym do prawidłowego świadczenia usługi zgodnie z treścią Regulaminu.

 

§ 4 Prawo dostępu

1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych podstawie udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora info@polbird.com.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 5 Podanie danych jest dobrowolne

1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania od administratora zamówionych komunikatów marketingowych.

 

§ 6 Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora.

 

§ 7 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych, nie współpracujących podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

§ 9 Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres: info@polbird.com.

 

§ 10 Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.


INFO I SZYBKI KONTAKT

DOSTAWA / WYSYŁKA:
+ odbiór własny: gratis
+ dostawa w Słupsku: gratis (dla zamówień od 150 zł)
+ dostawa w Słupsku: 5,99 zł (dla zamówień do 150 zł)
+ przesyłka: gratis
(dla zamówień od 150 zł)
+ przesyłka: 15,99 zł
(dla zamówień do 150 zł)

Zapraszamy :)
Nie wiesz jakie produkty FM wybrać? Chętnie poradzimy i pomożemy.
Chcesz kupować taniej i być dystrybutorem FM?
KONTAKT Z NAMI:
* tel.: Telefon: SklepFM.com +48 795693227
* e-mail: e-mail: SklepFM.com info@sklepfm.com
* Gadu - Gadu: Gadu - Gadu: SklepFM.com 2022194
* Skype: Skype: SklepFM.com PolBird
Zapytania, spostrzeżenia i uwagi prosimy kierować na kontakty podane powyżej.

Reklama
Copyright © 2010 - 2016   "Sklep FM" - SklepFM.com